Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Stiftet i 1937
Medlem af FSKBH under DFIF
www.f-u-d.dk

Referat FUD`s Generalforsamling 2020 afholdt den 22. september 2021

1. Valg af dirigent.

                     2. Protokol (sidste års referat, se www.f-u-d.dk).

                     3. Beretning fra formanden.

                     4. Orientering fra kampfordeler.

                     5. Regnskab ved kassereren.

6. Fastsættelse af kontingent.  

                     7. Indkomne forslag.

                     8. Valg.  På valg er:

                  Formand for 2 år John Forchhammer. Genopstiller        

                  Best. medlem for 2 år Søren Tanggaard Holm. Genopstiller

                     Best. medlem for 2 år Brian Andersen. Genopstiller

Best. medlem for 2 år Lars P Jensen. Genopstiller

Bilagskontrollant for 2 år Erik Gemmer. Genopstiller

                     9. evt.

 1. Villy Nielsen blev valgt med applaus. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sammen med beretningen sendt den 1. september, og dermed er generalforsamlingen lovligt varslet.
 2. Ingen indvendinger.
 3. John Forchhammer fremlagde beretningen i overskrifter- Her nævnes det, som ikke stod i beretningen: Brian Andersen’s 50-års fødselsdag modtog gave med applaus, det samme gjorde Niels Viuf 70 år, John Mikkelsen 75 år, Villy Nielsen 75 år, og Bent Ebbesen 85 år (fejl i beretning, hvor der stod 80 år). STORT TILLYKKE TIL ALLE. Årets dommer blev Ivan Holm, som ikke var til stede. Der var flere grunde til dette: Ivan Holm kommer altid med konstruktive forslag til bestyrelsen og generalforsamlingen, og deltager normalt også til alle arrangementer i FUD-regi. Niels Viuf skulle hilse fra Ivan Holm, og nævnte også, at Steen fyldte 60 år. Dette var ikke glemt, da det var med på generalforsamlingen for 2019. Beretningen blev herefter godkendt. (Se beretning nedenfor).
 4. Søren Holm fremlagde kampfordelerinformationen – Her nævnes det, som ikke stod i kampfordelerinformationen: FUD valgte ikke at byde ind på Erhversskolestævnet 2021. FUD kommer ikke til at byde ind på dette stævne fremover. Volden og opførslen til dette stævne vil FUD’s bestyrelse simpelthen ikke udsætte dommerne for.
  FUD kan ikke byde ind på hele FA 2000 stævnet fremover. Villy Nielsen syntes, at vi skal byde ind på FA 2000 stævnet i det omfang, som FUD kan stille med dommere, og det var der ret stor enighed om, at kampfordeleren skulle arbejde videre med. Det kræver at, FUD skaffer minimum et par dommere, hvis FUD skal byde ind på ca. 6 baner. Kampfordelerinformationen blev herefter godkendt. (Se kampfordelerinformation nedenfor).
 5. Bo Kragh Larsen fremlagde regnskabet for 2020.
  FUD havde et underskud på ca. 6.500 kr. Det færre antal kampe gjorde også, at FUD ikke fik så mange indtægter, men FUD’s beholdning er meget solid. Regnskabet blev herefter godkendt.
 6. Kontingent uændret: 350 kr. for aktive og 175 for passive.
 7. Der var ikke nogen indkomne forslag.
 8. Formand John Forchhammer genvalgt.
  Bestyrelsesmedlemmerne Søren Tanggaard Holm, Brian Andersen og Lars P Jensen blev genvalgt.
  Billagskontrollant Erik Gemmer genvalgt.
 9. Julefrokosten bliver ikke til noget i 2022. 85-års jubilæumssommerfesten er planlagt til lørdag den 13. august 2022.
  Niels Viuf sender et USB-stik til Søren Holm med billeder fra FUD’s 75-års jubilæumsfest, så der kan komme lidt på hjemmesiden.
  John Forchhammer efterlyste forslag til rekruttering af nogle nye uddannede dommere. (måske nogle kender nogen).
  Villy Nielsen syntes sådan set, at det var okay, at formanden for fodboldudvalget Michael Kofoed brugte dommere udefra til nogle af indendørs-stævnerne, men det skulle ikke være nogen, som han lige mødte, og så var de væk igen. FUD skulle gerne have dem ind i FUD-regi, og ellers skulle det være FUD-dommere i det omfang, at FUD selv kan stille med dommere til disse indendørs-stævner. Brian Andersen står for alt indendørs.
  Villy Nielsen erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet.
  Dommerklubben længe leve Hurra Hurra HURra.

Til FUD’s Generalforsamling for 2020

Onsdag d. 22.september 2021

Bestyrelsens skriftlige beretning.

År 2020 bar præg af COVID-19. Denne virus fik sat et mærkbart aftryk på hele fodboldverdenen. Meget fodbold blev aflyst i foråret, så opstarten blev udskudt til juni-måned. Efteråret blev afviklet så tæt på normalitet som det var muligt. Men selvom vores hoved samarbejdspartner fik gennemført en turnering, måtte desværre både COOP og FA2000 aflyse deres stævner, hvilket jo betød mere weekend tid til vores dommere.

I de senere år er renterne blevet sænket, da det påstås, at den globale økonomi er gået i stå. Det har efterhånden sneget sig ind på dommerklubben, som har gennemført et bank skifte, da vores tidligere bankforbindelse Lån&Spar Bank indførte negativ rente på vores indlåns konto (driftskonto). Bestyrelsen valgte derfor at følge kassererens anbefaling om at skifte til Middelfartsparekasse. Dette var den billigste bankforbindelse uden negative renter. Desværre blev bankskiftet og overflytningen af de likvide midler lidt forsinket af forskellige årsager, men ved indgang til efteråret var skiftet fuldført.

Dommerklubbens aktiviteter blev påvirket af virussen. Den oprindelige dato for generalforsamlingen blev ændret, da vi ikke måtte forsamle os den mængde mennesker, som vi forventede, der ville deltage i vores generalforsamling. Ydermere valgte bestyrelsen til årets generalforsamling ikke at invitere til spisning efter generalforsamlingen.

Situationen om generalforsamlingens udskydelse samt manglende tegningsregler i vedtægterne fik bestyrelsen til at stille ændringsforslag til vedtægterne for dels at kunne undgå indsigelser imod fremtidige udskydelser af generalforsamlingen samt dels at klargøre hæftelse, tegning af klubben m.m. overfor den juridiske verden.

Opgjort pr. 1/1-2021 har dommerklubben 36 medlemmer, hvoraf 28 er aktive og 8 er passive. Klubben tæller 5 æresmedlemmer (Niels-Erik Sørensen, Bent Ebbesen, Erik Gemmer, Gerner Elvensø og Jens A. Kristensen).

Medlemstallet har været konstant i 2020. Trods den stigende alder i vores gennemsnitsalder ved indgangen til 2021 er på 63 år har bestyrelsen valgt at fastholde sin beslutning om meget selektiv tilgang af nye medlemmer. Balancen mellem at have kampe nok og dommere nok til afvikling har de senere år vist sig mulig for den løbende turnering. FA2000 stævnet har vist været det sværeste at få besat med dommere nok. Kampfordeleren har dog gjort et rigtigt godt arbejde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at FUD har nogle yngre dommere tilknyttet klubben. Disse dommere hjælper FUD ved bla. FA2000-stævnet, men de er ikke aktivt medlem af FUD med rettighed til vores medlems-aktiviteter. Dette valg er gjort for at beholde et højere kampantal til vores dommere, som har være medlem i mange år og været med til at skabe denne klub. Bestyrelsen vil dog aktivt rekruttere nye yngre dommere, hvis flere af de ældre dommere indenfor de kommende år stopper deres aktive karriere.

Mogens Høierby blev kåret som årets dommer på sidste generalforsamling med applaus. Mogens har gennem flere år arbejdet stabilt for FUD, dels gennem arbejdet i bestyrelsen og dels gennem hans virke på fodboldbanen for FUD. Mogens har i de senere år brugt flere kræfter på bestyrelsesarbejdet, så vores aktive dommere har fået mulighed for at dømme de færre kampe, der har været.

Lars Preben og Søren har i denne corona-tid fået opdateret vores hjemmeside www.f-u-d.dk med billeder. Lars har fotograferet, mens Søren har tilrettet hjemmesiden. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få holdt hjemmeside opdateret.

FUD har indkøbt dommertøj. Dette dommertøj er klubbens ejendom og udlånes vederlagsfrit til dommerne. Bestyrelse har derfor indført en tøj-politik. Denne tøj-politik beskriver, hvordan det udleverede dommertøj skal benyttes, og hvilke restriktioner, som bestyrelsen har besluttet, der skal falde. Politiken er ikke indført for at være restriktiv, men for at vi dels er ens klædt og dels repræsenterer dommerklubben ansigt udad til på en præsentabel måde.

I samme ombæring kan nævnes, at andre politiker med sanktioner er også blevet beskrevet, og alle politiker er lagt op på hjemmesiden.

I februar 2020 blev afholdt julefrokost i lokalerne på Platanvej, Frederiksberg. Afviklingen af denne frokost skete ”langt”, inden COVID-19 lukkede Danmark ned. En festudvalg havde fået stablet en frokost på benene med hjælp i køkkenet og en langt lavere alkoholprocent på øllet end de foregående år. Bestyrelsen vedbliver med at diskutere, hvorvidt dette indslag skal fortsætte eller ophøre. Bestyrelsen evaluerer det festlige indslag op imod hensigten med indslaget.

På trods af COVID-19 valgte bestyrelsen at afholde årets sommerfest på restaurant, Den Hvide Hest, på bakken. Festen var sparsomt besøg, da desværre flere af vores medlemmer ikke var trygge ved at blande sig med mange nye mennesker. Bestyrelsen bakker op om dette valg og håber at gense medlemmerne til deltagelse i sommerfest 2021.

De fremmødte fik en god dag ud af det. Igen flot solskin uden at regnen blandede sig. Menuen i år startede med lidt forskellig sild, hvorefter alle fik serveret en platte med bl.a. fiskefilet. Dette skete jo, da buffeten var lukket ned. Vi havde bestilt fri bar af øl, vin og vand i forbindelse med spisningen. Dette for at gøre det nemmere for både os og personalet. Resultatet blev glade gæster, nemmere beværtning og en mere enkelt regning.

Til det indlagte amerikanske lotteri blev lodderne solgt med rimelig jævn fordeling. Alle lodderne blev solgt både som kontant-metode og ved den nyere mobilepay. John sørgede for, at gevinsterne blev fordelt, så kvaliteten på gevinsterne passede til modtageren. Efter spisning var der kaffe og lidt til ganen, inden vi fandt et andet udskænkningssted, hvor der også blev serveret lidt vådt til ganen. Traditionen tro blev der serveret lidt flæsk, inden alle blev spredt, og festen sluttede.

Hvert år i november inviterer FSKBH’s fodboldudvalg til stegt flæsk med persillesovs i Viften Rødovre for et lille beløb. Dette arrangement valgte bestyrelsen ikke at invitere til, da mødet ville blive meget begrænset og uden det store udbytte for vores medlemmer. Heller ikke bestyrelsen deltog.

FUD har i mange år givet en erkendtlighed, når et medlem runder et større antal fødselsdage. Igen i 2020 har der været nogle, som har rundet et antal fødselsdage, som vi fejrer: Brian Andersen 50 år – Niels Viuf & Gerner Elvensø 70 år og John Mikkelsen 75 år

Og i 2021 inden generalforsamlingen: Bent Ebbesen 80 år - Villy Nielsen 75 år

STORT TILLYKKE TIL ALLE.

Til sidst takker vi for godt samarbejde med Fodboldudvalget, FUD’s dommere, FA2000 og COOP

På bestyrelsens vegne

John Forchhammer

Kampfordelerinformation 2020

Ja, det her bliver jo nok en af de kortere versioner af kampfordeleren.

Vi startede jo sæsonen ”op” med at blive lukket, så forårssæsonen var reelt aflyst. De sidste 14 dage før sommerferien fik vi dog afviklet to ugers pokalkampe, og det var det forår.

Efteråret forløb planmæssigt, dog havde vi 3 dommere i 4 dages karantæne efter de havde dømt hold med smittede spillere, og som vi nærmede os sæsonafslutningen var nogle hold tvunget til at trække sig, da deres arbejdsgivere ikke ville risikere et smitteudbrud blandt deres ansatte, ligeså kom der flere afbud grundet smitte på holdenes arbejdspladser. Førte det til flere afbud fra holdene, det ved jeg ikke, men grundene til afbuddene ændrede i hvert fald karakter. Som sæsonen gik på hæld, begyndte restriktionerne også at komme tilbage, og man havde en klar fornemmelse af, at julestævner, Five A Side medvidere ville blive aflyst, hvilket også skete.

Statistik cirka oversigt over antallet af dommere, som vi har haft på banerne pr. sæson. Tallet er ikke 100 % korrekt, men tallene er også bare ment som et billede over udviklingen, og der giver det et meget godt billede(dog ikke 2020).

2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

644      613      497      494      415      441      258

Afsnittet om FA 2000 stævnet: Aflyst pga. forsamlingsforbud. Ja, så var det overstået.

Jeg vil i stedet skrive lidt om vores dommerstand, hvor nogle stykker holdt Coruna-pause, fuldt forståeligt, og da dette ikke er en beretning, kan jeg også trække trådene ind i 2021. FUD har haft flere skadede dommere, som nu endegyldigt har lagt fløjten på hylden, ligeså har vi stadig langtidsskadede dommere, som måske ikke kommer tilbage. 3 dommere er gået i tænkeboks med hensyn til deres dommergerning, hvilket antyder, at de også lægger fløjten på hylden.

FUD har efterhånden en så lille størrelse på aktiv-siden, at vi ikke mere kan byde ind på stævner, desværre. Måske kan vi byde ind på at dømme et vis antal baner til et stævne, men et helt stævne af FA 2000’s størrelse er ikke en mulighed mere. På den aktive dommerliste står der 26 aktive dommere i 2021, men reelt er vi kun 17 aktive, FUD har dog et par afbudsdommere, men 7 er enten skadede eller i tænkeboks.

Erhvervsskolestævnet kommer vi heller ikke til at byde ind på fremadrettet, Personligt vil jeg ikke udsætte mine dommere for denne opførsel, men størrelsen og afhængigheden af ”pensionistdommere” gør det lige i øjeblikket heller ikke til en mulighed.

COOP har kun inden-dørs-SM nu, og det blev selvfølgelig også aflyst grundet restriktionerne.

En opfordring(krav) til alle dommere, så henvend jer til undertegnede, hvis man er ude for ubehagelige hold eller episoder. Ved hverken Michael Kofoed eller undertegnede noget, så er der ingen mulighed for at tage fat i disse hold. Find jer under ingen omstændigheder i vold eller trusler om vold.

Har man ligeledes behov for en erfaren dommer til at bedømme ens ”kampform” en aften, så sig endelig til.

I FUD er det sådan, at ingen tilbagemeldinger på tildelte kampe er lig med accept af disse, jer, som ikke har mailadresser må dog gerne lige ringe mig op, så jeg er 100 % sikker på, at man rent faktisk har modtaget disse, det gælder også, hvis fristen for modtagelsen af kampe er overskredet.

Til allersidst vil jeg gerne takke fodboldudvalget, her især Michael Kofoed og Kim Christensen for informationsstrømmen, så jeg hele tiden er opdateret i mit kampprogram, og selvfølgelig også mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak til vores samarbejdspartnere fra COOP, FA2000(ikke i dette år)og FSKBH. Tak til alle aktive i FUD, som til hverdag gør en stor indsats ude på banerne og ved stævnerne.

Søren Tanggaard Holm

Referat af Generalforsamling 2020 afholdt i 2021

Del siden